Myönnettyjä avustuksia

Myönnettyjä avustuksia

Suomen kuntasäätiö on myöntänyt avustuksia muun muassa seuraaviin hankkeisiin.

Valtuutetut tulevaisuuden kunnan rakentajana

Uudet kunnanvaltuustot aloittivat kesällä 2017. Sote- ja maakuntauudistus sekä myös muut kuntien toimintaympäristön muutokset aiheuttavat kuntien toiminnalle sekä riskejä että mahdollisuuksia. Tulevaisuuteen suuntautuva luottamushenkilötyö ja päätöksentekokyky on kunnallisen itsehallinnon perusta. Se on myös kunnan elinvoimaisuuden edellytys. Tulevan valtuustokauden valtuutetut ovat avainroolissa tulevaisuuden kunnan rakentamisessa. He vaikuttavat keskeisesti siihen, miten muutokseen suhtaudutaan, miten muutosta johdetaan sekä saadaanko muutoksen tuomia mahdollisuuksia hyödynnettyä sekä riskejä hallittua. Muutoksen sisäistäminen koskettaa yhtä lailla sekä kokeneita että uusia valtuutettuja. Yhtenäisen käsityksen muodostaminen nykyisestä tilannekuvasta ja tulevaisuudesta on keskeistä.

Yhtenäisellä valtakunnallisella mutta samalla eri toimintaympäristön kuntien erityispiirteet huomioivalla valmentautumisella ja kehittämistyökalujen tarjoamisella voidaan vaikuttaa siihen, että tulevan valtuustokauden valtuutetut voimaantuvat toimijoiksi tulevaisuuden kuntien rakentamisessa ja heidän muutostietoisuutensa vahvistuu. Kehittämisellä tavoitellaan myös sitä, että muutosten ennakointikyvykkyys osana kuntien strategista johtamista vahvistuu.

Suomen kuntasäätiö myönsi Valtuutetut tulevaisuuden kunnan rakentajana -hankkeeseen 300 000 euroa.

Kuntatietopalvelun kehittäminen

Suomen Kuntaliitto on toteuttanut kuntien kanssa tietopalvelurajapintoja kuntien maankäytön ja teknisen sektorin prosesseihin. Rajapintojen hyödyntämistä varten on toteutettu Kuntatietopalvelu, joka tarjoaa yhdestä palvelusta erilaisille käyttäjille jatkuvasti ajantasaista tietoa kaikista palveluun liittyneistä kunnista.

Suomen kuntasäätiön hallitus päätti 23.11.2016 rahoittaa Kuntatietopalvelun kehittämistä ja toimintaa 1,525 miljoonalla eurolla vuosina 2016-2018. Suomen kuntasäätiön avustus käytettiin Suomen Kuntaliiton omistaman Kuntatietopalvelun kehittämiseen, ylläpitoon ja operointiin sekä siihen liitettävien tietopalvelurajapintojen kehittämishankkeiden valmisteluun ja käynnistämiseen.

Oikeustieteen professuuri

Suomessa on meneillään laaja paikallis- ja aluehallinnon sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus. Muutosten yhteydessä joudutaan arvioimaan kunnallisen itsehallinnon perustuslaillisia rajoja. Viime vuosikymmeninä on kuitenkin tutkittu melko vähän institutionaalista valtiosääntöoikeutta ja kunnallisen itsehallinnon teemaa.

Suomen kuntasäätiön hallitus päätti 20.10.2016 lahjoittaa Itä-Suomen yliopistolle enintään 32 500 euroa käytettäväksi vuonna 2016 ja enintään 32 500 euroa käytettäväksi vuonna 2017 oikeustieteen professuuriin, jonka tehtävänä on kunnan ja kuntaa suurempien alueiden asukkaiden itsehallintoon ja institutionaalisiin suhteisiin liittyvä valtiosääntöoikeuden alan tutkimus ja opetus.

Kaupunkitaloustieteen professuuri

Aalto-yliopisto on perustamassa kaupunkitaloustieteen professuuria, jolla varmistetaan vahva kaupunkisuunnittelun asiantuntemus ja osaaminen kaupunkien keskeisten päätösten tueksi. Suomen kuntasäätiö päätti vuosien 2019-2023 aikana rahoittaa professuuria enintään 400 000 eurolla. Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit ovat sitoutuneet rahoittamaan professuuria yhteensä 1,9 miljoonalla eurolla.

Kaupunkitaloustieteen merkitys on kansainvälisesti kasvussa. Tieteenala pyrkii vastaamaan kaupungistumisen aiheuttamiin monimutkaisiin ongelmiin luomalla yhteyksiä kaupunkitutkimuksen, kaupunkisuunnittelun ja muotoilun välille. Kaupungit hyötyvät professuurista muun muassa niin, että niiden tuottaman tiedon käyttö tutkimuksessa lisääntyy ja tuottaa edelleen hyödynnettävää tutkimustietoa. Suunnittelu ja päätöksenteko saa tuekseen asiantuntemusta ja modernit menetelmät hallitsevaa, koulutettua henkilöstöä.

Vuoden kuntagradu

Vuoden 2017 kuntagradu: Viliina Evokari: Ilmastonmuutokseen sopeutumista estävät ja edistävät tekijät Helsingin kaupungissa

Vuoden 2016 kuntagradu: Esko Härkönen: Ennakoiva suunnittelu- ja rakentamisprosessi julkisissa rakennushankkeissa 

Vuoden 2015 kuntagradu: Anne Ojajärvi: Kunnanjohtaja eettisenä johtajana