T&K-tuki

T&K-tukea voidaan myöntää tutkimus-, kehitys- ja kokeilutoimintaan liittyvän hankkeen rahoittamiseen.

Kuntasäätiön hallitus on linjannut seuraavat T&K-hankkeiden teemat:

  1. Valtuutetut tulevaisuuden kunnan rakentajana
  2. Tulevaisuuden kunnat elinvoiman vahvistajina
  3. Tulevaisuuden kunnat demokratian ja osallisuuden uudistajina
  4. Kuntatietopalvelu

Valtuutetut tulevaisuuden kunnan rakentajana

Uudet kunnanvaltuustot aloittivat kesällä 2017. Sote- ja maakuntauudistus sekä myös muut kuntien toimintaympäristön muutokset aiheuttavat kuntien toiminnalle sekä riskejä että mahdollisuuksia. Tulevaisuuteen suuntautuva luottamushenkilötyö ja päätöksentekokyky on kunnallisen itsehallinnon perusta. Se on myös kunnan elinvoimaisuuden edellytys. Tulevan valtuustokauden valtuutetut ovat avainroolissa tulevaisuuden kunnan rakentamisessa. He vaikuttavat keskeisesti siihen, miten muutokseen suhtaudutaan, miten muutosta johdetaan sekä saadaanko muutoksen tuomia mahdollisuuksia hyödynnettyä sekä riskejä hallittua. Muutoksen sisäistäminen koskettaa yhtä lailla sekä kokeneita että uusia valtuutettuja. Yhtenäisen käsityksen muodostaminen nykyisestä tilannekuvasta ja tulevaisuudesta on keskeistä.

Yhtenäisellä valtakunnallisella mutta samalla eri toimintaympäristön kuntien erityispiirteet huomioivalla valmentautumisella ja kehittämistyökalujen tarjoamisella voidaan vaikuttaa siihen, että tulevan valtuustokauden valtuutetut voimaantuvat toimijoiksi tulevaisuuden kuntien rakentamisessa ja heidän muutostietoisuutensa vahvistuu. Kehittämisellä tavoitellaan myös sitä, että muutosten ennakointikyvykkyys osana kuntien strategista johtamista vahvistuu.

Kuntatietopalvelun kehittäminen

Suomen Kuntaliitto on toteuttanut kuntien kanssa tietopalvelurajapintoja kuntien maankäytön ja teknisen sektorin prosesseihin. Rajapintojen hyödyntämistä varten on toteutettu Kuntatietopalvelu, joka tarjoaa yhdestä palvelusta erilaisille käyttäjille jatkuvasti ajantasaista tietoa kaikista palveluun liittyneistä kunnista.

Säätiön rahoitus Kuntatietopalvelun kokeilu- ja kehittämistoimintaan varmistaa ja aktivoi kuntien toimintaprosessien uudistamista, kehittämistä ja tehostamista digitaalisten menetelmien ja tietopalveluiden avulla.

Avustus käytetään Kuntaliiton omistaman Kuntatietopalvelun kehittämiseen, ylläpitoon ja operointiin sekä siihen liitettävien tietopalvelurajapintojen kehittämishankkeiden valmisteluun ja käynnistämiseen.

Kuntasäätiön hallitus päätti 23.11.2016 rahoittaa Kuntatietopalvelun kehittämistä ja toimintaa 1,525 miljoonalla eurolla vuosina 2016-2018.

Tiedotteet: