Avustuksen saajalle

Avustuksen saajalle

Suomen kuntasäätiön asiamies ilmoittaa myönnetystä avustuksesta avustuksen saajalle.

Avustuksen maksamisen edellyttävät tiedot

Avustuksen maksaminen edellyttää, että avustuksen saaja ilmoittaa Suomen kuntasäätiölle avustuksen maksamisessa ja raportoimisessa tarvittavat tiedot.

Suomen kuntasäätiöstä toimitetaan avustuksen saajalle avustusilmoitus, jolla maksamisen edellyttävät tiedot voidaan ilmoittaa.

Muuttuneiden tietojen ilmoittaminen Suomen kuntasäätiölle

Jos avustushakemuksessa ilmoitetut tiedot muuttuvat kesken avustuskauden, avustettavan hankkeen toteutus keskeytyy tai estyy kokonaan taikka hakemuksessa kuvatut olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet, hakijan on ilmoitettava viipymättä muuttuneista tiedoista Suomen kuntasäätiölle. Ilmoitus on vapaamuotoinen ja se voidaan toimitaan sähköpostilla osoitteeseen info@kuntasaatio.fi.

Varojen käyttöä koskeva selvitys

Avustuksen saajan on toimitettava viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä ja pitkäkestoisissa hankkeissa vähintään kerran vuodessa Suomen kuntasäätiölle selvitys avustuksen käytöstä.

Varojen käyttöä koskevasta selvityksestä on käytävä ilmi

 • avustuksen saajan nimi ja yhteystiedot
 • hankkeen tai projektin nimi
 • mitä aikaväliä kyseinen selvitys koskee
 • mitä hankkeessa on tehty kuluneen raportointikauden aikana
 • kuinka paljon avustusvarojan ja mihin avustusvaroja on käytetty raportointikauden aikana
 • seuraavan raportointikauden tavoitteet, jos avustusta on myönnetty yli vuodeksi
 • arvio seuraavan raportointikauden varojen käytöstä, jos avustusta on myönnetty yli vuodeksi.

Avustuksen takaisinperintä

Jos

 • muuttuneita tietoja, jotka vaikuttavat avustuksen käyttämiseen avustuspäätöksen mukaisesti, ei ole ilmoitettu Suomen kuntasäätiölle kohtuullisen ajan kuluessa tietojen muuttumisesta
 • avustusvarojen käytöstä ei toimiteta määräajassa selvitystä
 • avustusta ei ole käytetty sille määrättyyn tarkoitukseen tai
 • avustuksen ehtoja ei ole muuten noudatettu

Suomen kuntasäätiö voi perua avustuksen, keskeyttää avustuksen maksamisen ja periä jo maksetun avustuksen takaisin.

Jos avustusta ei ole nostettu kahden vuoden kuluessa sen myöntämisestä, avustus peruutetaan ilman erillistä ilmoitusta.

Kuntaliiton projektituen käyttöä koskeva tarkastus ja projektituen takaisinperintä

Kuntaliiton projektituen myöntäminen edellyttää, että Suomen kuntasäätiöllä on oikeus teetättää tuen saajan toimintaan erityistarkastus projektirahoituksen osalta. Tarkastuksessa voidaan selvittää, onko projektituki käytetty ja onko projekti toteutettu hakemuksessa esitetyn mukaisesti.

Erityistarkastus voidaan suorittaa viiden vuoden kuluessa projektituen myöntämisestä. Erityistarkastuksessa voidaan käyttää apuna ulkopuolista asiantuntijaa.

Suomen kuntasäätiö voi perua Kuntaliiton projektituen, keskeyttää projektituen maksamisen ja periä jo maksetun projektituen takaisin, jos

 • muuttuneita tietoja, jotka vaikuttavat projektituen käyttämiseen avustuspäätöksen mukaisesti, ei ole ilmoitettu Suomen kuntasäätiölle kohtuullisen ajan kuluessa tietojen muuttumisesta
 • projektituen käytöstä ei toimiteta määräajassa selvitystä
 • projektitukea ei ole käytetty avustuspäätöksen mukaisesti
 • projektituen ehtoja ei ole muuten noudatettu
 • projektia ei ole toteutettu.

Yksityishenkilö tai työryhmä avustuksen saajana

Verotus

Yksityishenkilölle tai työryhmälle myönnetty avustus tai stipendi voi olla saajan verotettavaa tuloa tai pienentää menojen vähennysoikeutta verotuksessa. Avustuksen saajan on huolehdittava oma-aloitteisesti avustuksen ilmoittamisesta verotuksessa. Avustuksen saaja vastaa avustuksesta perittävistä veroista viivästysseuraamuksineen.

Katso avustuksen veronalaisuudesta tarkemmin Verohallinnon kotisivulta.

Eläkevakuutus

Avustuksen saaja on velvollinen hakemaan eläkevakuutusta Maatalousyrittäjien eläkelaitokselta (MELA) ainakin jos

 • avustus myönnetään vähintään neljä kuukautta kestävään työskentelyyn. Alle neljän kuukauden työskentelyyn tarkoitettu apuraha voidaan tietyin ehdoin vakuuttaa yhdistämällä se voimassa olevaan vakuutukseen. Lisätietoja: Apurahan yhdistäminen
 • työskentelyyn tarkoitettu avustus ylittää säädetyn vähimmäismäärän. Lisätietoja: Apurahansaajan työtulo
 • avustuksen saaja ei ole työsuhteessa Suomen kuntasäätiöön
 • avustuksen saaja on 18-68 vuotias, mutta ei vanhuuseläkkeellä
 • avustuksen saaja kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin.

Vakuutusvelvollisuus koskee henkilökohtaisen avustuksen saaneita ja työryhmässä avustuksella työskenteleviä. Työryhmän vetäjän on huolehdittava MELA-ilmoituksen tekemisestä silloin, kun avustus jaetaan useammalle tekijälle.

Avustuksen saaja vastaa eläkevakuutuksen hakemisesta ja siitä aiheutuvista velvoitteista. Katso työeläkevakuutuksen ottamisesta tarkemmin MELAn kotisivuilta.