Avustuksen hakijalle

Kuka voi hakea avustusta

Kuntaliiton projektitukea voi hakea Suomen Kuntaliitto tai Suomen Kuntaliiton tytäryhteisö.

Tutkimus-, kehitys- ja kokeilutoiminnan tukea voi hakea kunta, kunta-alan toimija (esimerkiksi kunnan määräysvallassa oleva yhtiö tai säätiö) ja tutkimusyhteisö.

Avustusta voi hakea kunta, yhdistys, säätiö, yhtiö, muu oikeushenkilö, yksityishenkilö sekä työ- tai tutkimusryhmä. Avustuksia ei myönnetä poliittisille puolueille.

Miten avustusta haetaan

Avustusta koskeva hakemus laaditaan Suomen kuntasäätiön avustusjärjestelmässä.

Avustushakemuksesta on käytävä ilmi vähintään seuraavat tiedot

  • mihin tarkoitukseen avustusta haetaan – laajempi kuvaus, miksi avustus tulisi myöntää hakijalle
  • miten avustuksella edistetään Suomen kuntasäätiön tarkoituksen toteutumista
  • miten avustuksella edistetään Suomen kuntasäätiön avustustoiminnan strategisten painopistealueiden toteutumista
  • haettavan avustuksen määrä
  • mille aikavälille avustusta haetaan ja jos avustus kohdistuu useammalle vuodelle, hakijan toivomus avustuksesta per vuosi
  • yksityishenkilöhakijan ja työryhmän osalta tieto siitä, kuinka paljon avustusmäärästä kohdistuu  työskentelyyn ja kuinka paljon kuluihin.

Jos avustuksen hakijana on tutkimusryhmä, ilmoita hakemuksessa edellä mainittujen tietojen lisäksi

  • tutkimusryhmän nimi
  • tutkimusryhmän johtaja
  • tutkimusryhmän jäsenet
  • miten avustuksen käyttö jakautuu tutkimusryhmän jäsenten kesken.

Voit liittää hakemukseen avustuksen myöntämistä puoltavia lausuntoja tai muita selvityksiä.

Suomen Kuntaliiton ja sen tytäryhteisön projektitukihakemuksen liitteeksi tulee liittää projektisalkun mukainen projektikuvaus.

Jos avustushakemuksessa tai sen liitteessä on salassapidettäviä tietoja, tiedot, jotka ovat salassapidettäviä, on ilmoitettava selkeästi avustushakemuksessa tai sen liitteessä. Suomen kuntasäätiö pyrkii mahdollisuuksien mukaan huomioimaan salassapitovaatimukset. Suomen kuntasäätiö ei vastaa hakijalle tai kolmannelle tietojen julkiseksi tulemisesta mahdollisesti aiheutuneista vahingoista.

Lähipiiriselvitys

Jos tiedossasi on, että avustuksen hakija kuuluu Suomen kuntasäätiön lähipiiriin, ilmoita lähipiirisuhde hakemuksen lisätiedoissa. Jos hakemuksen tekee tutkimusryhmä, ilmoita lähipiiritieto, jos joku tutkimusryhmän jäsenistä kuuluu Suomen kuntasäätiön lähipiiriin.

Suomen kunnat eivät kuulu Suomen kuntasäätiön lähipiiriin.

Lähipiiriä koskevasta tiedosta tulee käydä ilmi, mihin lähipiiriryhmään hakija kuuluu ja millä perusteella. (Esimerkiksi: Hakija kuuluu Suomen kuntasäätiön lähipiiriryhmään 6. Hakijasäätiön hallituksen jäsenet nimittää Suomen Kuntaliitto ry:n hallituksen jäsenen puoliso.)

Avustusten hakuaika

Avustusta voidaan hakea ilman määräaikaa niin sanottuna jatkuvana hakuna.

Suomen kuntasäätiö voi järjestää yksittäisen hankkeen tai projektin osalta tiettynä määräaikana päättyvän haun tai kutsuhaun. Määräaikana päättyvästä hausta ilmoitetaan Suomen kuntasäätiön internetsivuilla ja Suomen kuntasäätiön määräämissä medioissa. Kutsuhaussa Suomen kuntasäätiön asiamies lähettää määrätyille tahoille kutsun tekemään avustushakemuksen.

Tietosuoja

Yksityishenkilöiden sekä työ- ja tutkimusryhmien avustushakemusten tietosisällöstä muodostuu Suomen kuntasäätiölle henkilörekisteri.

Hakijana olevalla yksityishenkilöllä on oikeus tarkistaa maksutta kerran vuodessa itsestään rekisteriin tallennetut tiedot lähettämällä vapaamuotoisen tarkistuspyynnön sähköpostitse osoitteeseen info@kuntasaatio.fi. Suomen kuntasäätiöllä on oikeus periä tarkastuspyyntöön vastaamisesta maksu, jos rekisteröity tekee tarkastuspyynnön vuoden aikana useamman kerran.

Jos avustuksen hakijan henkilötiedoissa tapahtuu muutoksia, hakija on velvollinen ilmoittamaan muuttuneet tiedot viivytyksettä Suomen kuntasäätiölle.

Avustuksen saajat ja avustuksia koskevia tietoja voidaan julkaista Suomen kuntasäätiön toimintakertomuksessa ja internetsivuilla sekä muissa Suomen kuntasäätiön päättämissä medioissa.