Vuoden kuntagradu: Ilmastotoimiin lisää yhteistyötä

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen esteitä ja niiden ylittämistä käsittelevä Viliina Evokarin pro gradu -tutkielma on saanut Suomen Kuntasäätiön palkinnon vuoden 2017 parhaasta kunta-alan opinnäytetyöstä. Kuntaliiton asiantuntijoiden arvioimista opinnäytetöistä palkittiin nyt ensimmäistä kertaa myös ammattikorkeakoulussa tehty yamk-tutkielma, Milla Lamminperän ja Annukka Tuppuraisen opinnäytetyö ”Esimiesten osaamisen johtaminen ja ristiriitojen hallinta kotihoidossa”. Lisäksi on myönnetty yhteensä neljä kunniamainintaa.

Helsingin yliopistossa valmistuneen Viliina Evokarin tutkielma selvittää ilmastonmuutokseen sopeutumisen esteitä ja mahdollisia ratkaisuja Helsingin kaupungin organisaatiossa. Tärkeimpinä sopeutumisen esteinä havaittiin kustannushyötyanalyysien puute, kilpailu resursseista muiden intressien kanssa, asenne sopeutumisen kiireellisyyteen, tiedon puute, hallinnon siiloutuminen sekä epäselvät roolit ja vastuut.

Helsingin kaupungin asiantuntijoiden työpajoissa nousi esiin kuusi ratkaisua, joilla sopeutumisen esteitä voitaisiin taklata: kustannushyötyanalyysit, koulutuksen ja tiedon lisääminen, konkreettiset esimerkit, yhteistyön lisääminen, selkeät toimintatavat ja vastuut sekä johdon tuki ja sitouttaminen. Tutkielmassa ehdotetaan, että kaupungin uudessa organisaatiossa tulisi selkeästi vastuuttaa ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja kaupungin eri toimialojen välisiä siiloja tulisi purkaa. Kaupunkien sopeutumistyötä voisi edistää tiiviimpi yhteistyö yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa sekä kansallinen lainsäädäntö, jolla osoitettaisiin sopeutumiseen liittyvät kuntien roolit ja vastuut.

Evokarin ajankohtainen ja analyyttinen tutkielma palkittiin 2 500 euron apurahalla.

Parhaiden pro gradu -töiden kunniamaininnat annettiin Jonne Parkkiselle tutkielmasta ”Vetovoimakilpailu – tutkimus seutukaupunkien vetovoimaisuudesta seutukaupunkijohtajien tulkitsemana” sekä Tuula Sepolle tutkielmasta ”Euroopan parlamentin ja neuvoston yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimukset rekisterinpitäjälle”.

Ensimmäinen palkittu ylempi amk-tutkielma pureutui johtamiseen

Suomen Kuntaliitto on vuodesta 1993 alkaen vuosittain palkinnut parhaan kunta-alaa käsitelleen pro gradu –tasoisen opinnäytetyön sekä jakanut yhdestä kahteen kunniamainintaa. Nyt palkittiin ensi kertaa myös ammattikorkeakoulun yamk-opinnäytetöitä. Vuoden 2017 parhaaksi amk-opinnäytetyöksi arvioitiin Milla Lamminperän ja Annukka Tuppuraisen kotihoidon johtamiseen liittyvä tutkielma.

Tampereen ammattikorkeakoulussa hyväksytty opinnäytetyö osoitti, että kotihoidon esimiehet tuntevat alaistensa osaamisen ja pyrkivät hyödyntämään sitä, mutta vain kolmannes esimiehistä kokee voivansa hyödyntää kaikkea omaa osaamistaan työssään. Ristiriitoihin puututaan nopeasti ja tarjolla on työkaluja niiden hoitamiseksi. Osaamisen johtamisen merkittävimpiä haasteita ovat tutkimuksen mukaan henkilöstön ja asiakaskunnan muutokset, motivointi ja johtaminen, sote-uudistus ja organisaatioihin kohdistuvat muutokset sekä resursointi. Ristiriidan hallinnan haasteiksi on lueteltu johtaminen yleensä, ajan puute, työyhteisön ihmissuhteet ja toisinaan luottamusmiehet ja liiton edustajat.

Tutkimuksen tulokset on tiivistetty viideksi kehittämiskohteeksi, joita ovat strategialähtöisyyden lisääminen, oman osaamisen kehittäminen, osaamisen hyödyntäminen, palkitsemisen tapojen kehittäminen sekä esimiehen saamaan tukeen panostaminen.

Lamminperän ja Tuppuraisen työ palkittiin Kuntasäätiön 2 000 euron apurahalla.

Kunniamaininnat myönnettiin Aila Ramlinin ja Tiina Vakkalan opinnäytetyölle ”Yhden ensihoitajan yksikön toimintamallin kehittäminen Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueelle” sekä Hannele Hankalan opinnäytetyölle ”Siikajoen kunnan palkkausjärjestelmän kehittäminen: Tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmä”.

Lisätietoja:
Tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom, Suomen Kuntaliitto, p. 050 337 5634, marianne.pekola-sjoblom(at)kuntaliitto.fi
Viliina Evokari, FM, projektipäällikkö, p. 040 182 5347, viliina.evokari(at)metsa.fi
Milla Lamminperä, röntgenhoitaja (YAMK), p. 040 516 5451, milla.lamminpera(at)gmail.com
Annukka Tuppurainen, röntgenhoitaja (YAMK), p. 044 252 4192, ansku.tuppurainen(at)kuh.fi

Palkitut opinnäytetyöt:
Viliina Evokari, Helsingin yliopisto: Ilmastonmuutokseen sopeutumista estävät ja edistävät tekijät Helsingin kaupungissa.
Milla Lamminperä ja Annukka Tuppurainen, Tampereen ammattikorkeakoulu: Esimiesten osaamisen johtaminen ja ristiriitojen hallinta kotihoidossa.
Kunniamaininnan saaneet opinnäytetyöt:
Jonne Parkkinen, Tampereen yliopisto: Vetovoimakilpailu – tutkimus seutukaupunkien vetovoimaisuudesta seutukaupunkijohtajien tulkitsemana.
Tuula Seppo, Itä-Suomen yliopisto: Euroopan parlamentin ja neuvoston yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimukset rekisterinpitäjälle.
Aila Ramlin ja Tiina Vakkala, Lapin ammattikorkeakoulu: Yhden ensihoitajan yksikön toimintamallin kehittäminen Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueelle.
Hannele Hankala, Oulun ammattikorkeakoulu: Siikajoen kunnan palkkausjärjestelmän kehittäminen: Tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmä.

Lisätietoja Kuntaliiton gradupalkinto -aiheesta: www.kuntaliitto.fi/gradupalkinto