Ajankohtaista

Kuntasäätiö tukee kaupunkitaloustieteen professuuria

Aalto-yliopisto on perustamassa kaupunkitaloustieteen professuuria, jolla varmistetaan vahva kaupunkisuunnittelun asiantuntemus ja osaaminen kaupunkien keskeisten päätösten tueksi. Suomen kuntasäätiö on päättänyt rahoittaa professuuria enintään 400 000 eurolla.

Suomessa ei ole tällä hetkellä yhtään kaupunkitaloustieteeseen keskittynyttä professuuria. Aalto-yliopisto on hakenut rahoitusta professuurille, joka turvaisi alan opetusta ja tutkimusta. Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit ovat sitoutuneet rahoittamaan professuuria yhteensä 1,9 miljoonalla eurolla.

Kaupunkitaloustieteen merkitys on kansainvälisesti kasvussa. Tieteenala pyrkii vastaamaan kaupungistumisen aiheuttamiin monimutkaisiin ongelmiin luomalla yhteyksiä kaupunkitutkimuksen, kaupunkisuunnittelun ja muotoilun välille. Kaupungit hyötyvät professuurista muun muassa niin, että niiden tuottaman tiedon käyttö tutkimuksessa lisääntyy ja tuottaa edelleen hyödynnettävää tutkimustietoa. Suunnittelu ja päätöksenteko saa tuekseen asiantuntemusta ja modernit menetelmät hallitsevaa, koulutettua henkilöstöä.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Koskinen, Suomen Kuntaliitto, 044 976 4225

Urbanismisäätiö sulautui Kuntasäätiöön

Kaupunkimaisen elämänmuodon tukemiseksi perustettu Urbanismisäätiö on sulautettu Suomen kuntasäätiöön vuoden 2018 alusta. Molemmat säätiöt ovat toimineet Suomen Kuntaliiton yhteydessä, ja niiden tehtävät on todettu yhteisiksi. Sulautuminen on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa.

Vuonna 1993 perustetun Urbanismisäätiön tarkoituksena on ollut tukea, kehittää ja kiinnittää huomiota kaupunkimaiseen elämänmuotoon, sen merkitykseen ja vaikutukseen suomalaisessa yhteiskunnassa sekä kaupunkirakenteen ja kaupunkikulttuurin tukeminen yleensä. Urbanismisäätiön lähtökohta on ollut urbanismin oppiminen ja siihen liittyvän tiedon tuottaminen ja levittäminen sekä urbanistisen näkökulman tuominen yhteiskuntapoliittiseen keskusteluun.

Suomen kuntasäätiö on saanut sulautumisessa kaksi sidottua rahastoa, joiden käyttötarkoituksia noudatetaan Kuntasäätiön toiminnassa.

Johtaja Yrjö Harvian muistorahaston tuottamista koroista jaetaan apurahoja ja palkintoja kunnallishallintoa ja kunnallispolitiikkaa koskeviin tutkimustöihin ja selvityksiin.

Suomen Kaupunkiliiton 75-juhlavuoden rahaston varoista jaetaan apurahoja kaupunkikehitystä ja kunnallishallintoa koskevaan tieteelliseen tutkimustyöhön tai näihin liittyviin opinnäytetöihin sekä tunnustuspalkintoja tämän aihepiirin tieteelliseen tutkimukseen tai tutkimustiedon käytäntöön välittämisen.

Urbanismisäätiön toiminta on keskeisesti perustunut Maailman parhaat kaupungit – toimintatavan toteuttamiseen. Säätiö on järjestänyt suomalaisen kaupunkikehityksen huippuosaajille ja keskeisille vaikuttajille suunnattuja kutsukursseja maailman parhaiden kaupunkien kokemusten juurruttamiseksi Suomeen. Tänä vuonna järjestetään korkeatasoinen kaupunkiseminaari Portlandin kaupungin kokemuksista Tampereella 25. huhtikuuta.

Lisätietoja:

Kansainvälisten asioiden johtaja Heikki Telakivi, Kuntaliitto, 050 667 40
Kaupunkitutkimuspäällikkö Kauko Aronen, Kuntaliitto, 050 557 0578

Nokia palkittiin perheiden liikuntakuntana

Nokia, Kouvola ja Tampere ovat Suomen perheliikuntamyönteisimmät kunnat. Pienistä kunnista perheiden liikuntaa edistää parhaiten Eurajoki. Tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta perheiden liikunnan edistämiseksi Nokian kaupunki saa kilpailun voittajana 4 000 euroa, toisena Kouvolan kaupunki 2000 euroa ja kolmantena Tampere 2000 euroa.

Palkinnot on rahoittanut Suomen Kuntasäätiö. Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho ja perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko palkitsivat Suomen perheliikuntamyönteisimmät kunnat -kilpailun voittajat Helsingissä 16. helmikuuta.

Nokian kunta kannustaa lapsiperheitä niin omaehtoiseen kuin järjestettyyn liikkumiseen monin tavoin. Esimerkiksi Perhe-Liikkis -hanke edistää perheiden yhteistä ja omaehtoista liikkumista monialaisesti varhaiskasvatuksen, kirjaston sekä neuvolan kanssa. Nokialla on paljon avoimia ja maksuttomia matalankynnyksen liikuntaryhmiä, joissa liikkuvat yhdessä sekä vanhemmat että lapset.

Kouvolassa muun muassa rakennetaan ja ylläpidetään lähiliikuntapaikkoja ja leikkipuistoja kaikissa taajamissa. Varhaiskasvatuksessa lapsiperheitä kannustetaan omaehtoiseen liikkumiseen tai perheulkoiluun. Kaikki Kouvolan koulut ovat mukana Liikkuva koulu -ohjelmassa.

Tampereella lapsiperheillä on monipuoliset mahdollisuudet niin omaehtoiseen kuin järjestettyyn liikkumiseen ja kaupunki rakentaa kattavaa palveluverkkoa aktiivisesti. Esimerkiksi Tampereen kirjastoista voi lainata liikuntavälineitä ja lasten pihaliikuntavälineitä.

Eurajoki kannustaa lapsiperheitä monipuolisesti sekä omaehtoiseen liikkumiseen että ohjatun perheliikunnan pariin. Esimerkiksi kaikki sisä- ja ulkoliikuntapaikat ovat maksuttomia kaikille kuntalaisille.

Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula ja eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho haastoivat yhdessä Suomen Kuntaliiton ja Suomen Olympiakomitean kanssa kunnat Suomen perheliikuntamyönteisin kunta -kilpailuun kesällä 2017. Kilpailun avulla haluttiin tuoda nykyistä vahvemmin esiin hyviä esimerkkejä toimivista ja edullisista lapsiperheiden liikuntamahdollisuuksista sekä nostaa esiin ansiokkaita toimia lapsiperheiden liikkumisen edistämiseksi. Kilpailun taustalla on Liikkuva lapsuus -yhteistyölupaus, joka kuuluu osaksi Suomi 100 -tekoja.

Kilpailun ensimmäisellä kierroksella etsittiin perheliikuntamyönteisiä kuntia maakunnittain. Alueelliset kunniamaininnat perheliikuntamyönteisyydestä jaettiin kunnille syksyllä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aluekierroksella. Palkitut kunnat ovat Enonkoski, Iisalmi, Kuopio, Tampere, Nokia, Muurame, Kouvola, Eurajoki, Turku ja Lieto. Täydennyskierroksen perusteella alueelliset kunniamaininnat saivat Oulu ja Järvenpää. Suomen perheliikuntamyönteisimmät kunnat valittiin alueellisten voittajien joukosta.

Kilpailun arviointiraatiin kuuluivat opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön edustajien lisäksi Suomen Kuntaliiton ja Suomen Olympiakomitean edustajat.

Lisätietoja:

johtaja Tiina Kivisaari, OKM, p. 0295 330178

asiantuntija Mari Miettinen, STM, p. 02951 63333

http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410845/nokia-on-suomen-perheliikuntamyonteisin-kunta

Arkkitehtuurityöt vuoden parhaita kuntagraduja

Suomen Kuntasäätiö on palkinnut viime vuoden parhaana kunta-aiheisena pro gradu -tutkielmana arkkitehti Esko Härkösen työn ”Ennakoiva suunnittelu- ja rakentamisprosessi julkisissa rakennushankkeissa”. Lisäksi annetaan kaksi kunniamainintaa. Suomen juhlavuoden kunniaksi vuoden kuntagradut palkitaan nyt tavallista suuremmilla palkintosummilla.

Esko Härkönen saa tutkielmastaan 2 500 euron tunnustuspalkinnon. Ensimmäisenä kunniamainintana arkkitehti Eevamaria Juuti saa 1 500 euron apurahan yhdyskuntasuunnittelun uusia työkaluja selvittäneestä työstään ja toisena kunniamainintana palkitaan yhteiskuntatieteiden kandidaatti Aapeli Leminen 1 000 euron apurahalla diabeteshoidon kehittämisen kustannusvaikutuksia käsitelleestä tutkielmastaan.

Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnassa tehdyt Härkösen ja Juutin tutkielmat vakuuttivat Kuntaliiton asiantuntijat ajankohtaisuudellaan ja käyttökelpoisuudellaan erilaisten kuntien kehittämistyössä.

Härkösen opinnäytetyö keskittyy julkisten rakennushankkeiden alkuvaiheisiin ja tarjoaa aineksia käyttäjälähtöisyyden lisäämiseksi niin, että toiminnallisuus ja taloudellisuus paranevat.

Juuti on tarkastellut elinympäristön suunnittelun ympäristövaikutuksia ja suunnittelijan mahdollisuuksia hyödyntää digitalisaatiota ja paikkaperustaista massadataa terveyttä edistävien ympäristöjen suunnittelussa.

Lemisen Itä-Suomen yliopistoon tehdyssä opinnäytetyössä on selvitetty, miten tyypin 2 diabeteksen seurannan saavutettavuus ja potilaille aiheutuvat liikkumiskustannukset muodostuvat Pohjois-Karjalan alueella ja miten ne vaikuttavat seurannan kokonaiskustannuksiin.

Gradupalkintoja myönnetty vuodesta 1993

Suomen Kuntaliitto on vuodesta 1993 alkaen palkinnut vuosittain parhaan kunta-alaa käsitelleen pro gradu -tasoisen opinnäytetyön sekä jakanut yhdestä kahteen kunniamainintaa. Tänä vuonna tunnustusten jakaminen siirtyi Suomen Kuntasäätiölle.

Valinta tehdään yliopistojen ja korkeakoulujen ehdotusten pohjalta. Tänä vuonna saatiin 20 ehdotusta yhdeksästä yliopistosta ja korkeakoulusta.

Tunnustukset myönnetään tutkielmille, joiden aihepiiri on kuntakentän kannalta ajankohtainen ja hyödyllinen sekä tieteellisesti arvioiden ansiokas.

Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom, p. 050 337 5634 www.kuntasaatio.fi